lunedì 9 gennaio 2012

Lirici Versioni di greco e appunti sulle opere di tutti i lirici da Alceo a Tirteo

 

Lirici

Versioni di greco e appunti sulle opere di tutti i lirici da Alceo a Tirteo
ALCEO FRAMMENTI

πῶνε [καὶ μέθυ', ὦ] Μελάνιππ' ἄμ' ἔμοι. τι [φαῖς,][...]
διννάεντ' Ἀχέροντα, μέγ[αν πόρον]

ζάβαι[ς, ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον
ὄψεσθ'; ἀλλ' ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.]

καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα] 
ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θάνατον φύγην,]

ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς]
διννάεντ' Ἀχέροντ' ἐπέραισε˙ μ[έγαν][...]

[α]ὐτῷ μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα[σίλευς δίδοι]
μελαίνας χθόνος. ἀλλ' ἄγι μὴ τὰ [κάτω φρόνη]

[ἔσ]τ' ἀβάσομεν˙ αἴ ποτα κἄλλοτα [νῦν πρέπει]
[πών]ην, ὄττινα τῶνδε πάθην τά[χα δῷ θέος.]

[...][ἄνε]μος βορίαις ἐπι[μαίνεται][...]Bevi, Melanippo, e ubriacati insieme a me. Che cosa credi, che una volta che avrai varcato il vorticoso Acheronte, avendo attraversato il grande guado, di nuovo potrai vedere la luce pura del sole? Ma suvvia, non aspirare a cose troppo grandi; e infatti Sisifo, re figlio di Eolo, che era il più accorto fra gli uomini, credeva di <sfuggire alla morte>, ma pur essendo molto astuto varcò per due volte il vorticoso Acheronte, soggiacendo al destino di morte, ma il re figlio di Crono gli impose di avere una grande pena sotto la scura terra; ma suvvia, siamo giovani, se mai anche altra volta <si deve sopportare> le sventure che <un dio ci imponga> di soffrire [...] il vento di borea <infuria sul mare> [...]Anacreonte - Frammenti
356
[greek]ἄγε δή, φέρ' ἡμίν, ὦ παῖ,
κελέβην, ὅκως ἄμυστιν
προτίω, τὰ μὲν δέκ' ἐγχέας
ὕδατος, τὰ πέντε δ' οἴvου
κυὰθους, ὡς ἀνυβρίστως
ἀvὰ δηὗτε βασσαρήσω.

ἄγε δηὖτε μηκέτ' οὕτω
πατάγῳ τε κἀλαλητῷ
Σκυθικὴv πόσιν παρ' οἴνῳ
μελετῶμεν, ἀλλὰ καλοῖς
ὑποπίvοvτες ἐv ὕμvοις.[/greek]

Suvvia dunque, portaci un orcio, ragazzo, di modo che beva d'un fiato, versando dieci parti d'acqua e dieci di vino, affinchè di nuovo io possa baccheggiare sfrenatamente. Suvvia, di nuovo non più così con chiasso e urla pratichiamo la bevuta sciitica, ma sorseggiando fra canti leggiadri.


Mimnermo - Frammenti
1
[greek]τίς δὲ βιος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή˙
οἷ' ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν˙ ἐπεὶ δ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι
γῆρας, ὅ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
οὐ δ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν˙
οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.[/greek]

E quale vita, quale dolcezza senza l'aurea Afrodite? Che io muoia, quando non mi stiano più a cuore queste cose, l'amore segreto e i dolci doni e il letto, quali sono per uomini e donne i fiori amabili della giovinezza, ma quando sopraggiunge l'odiosa vecchiaia che rende brutto anche l'uomo bello, sempre ansie penose lo tormentano in cuore, nè si allieta a guardare i raggi del sole, ma è odioso ai ragazzi e spregevole per le donne: tanto dolorosa un dio rese la vecchiaia.
Saffo - Frammenti
1 - Preghiera a Afrodite

[greek]ποικιλόθρον' ἀθανάτα 'φροδίτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,

ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ' αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδως ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἧλθες

ἄρμ' ὐπασδεύξαισα˙ κάλοι δέ σ' ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας,
πύκνα δίννεντεò πτέρ' ἀπ' ὠράνω 'ἴθε-
ρος διὰ μέσσω˙

αἶψα δ' ἐξίκοντο˙ σὺ δ', ὦ μάκαιρα,
μειδίασαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ
ἤρε' ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμῳ˙ τίνα δηὖτε πείθων
[...] ἄγην ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ', ὦ
Χάπφ', ἀδικήει;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα, μὴ δέκετ', ἀλλὰ δώσει,

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κὠυκὶ θέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ' αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.


Immortale Afrodite dal trono adorno, figlia di Zeus, tessitrice di astuzie, ti supplico, non fiaccarmi nell'animo con ansie nè con tormenti, o veneranda, ma qua vieni, se mai anche altre volte udendo la mia voce da lungi, mi porgesti ascolto, e lasciata la casa aurea del padre, venisti dopo aver aggiogato il carro; e belli ti conducevano i passeri veloci sopra la scura terra fitte roteando le ali giù dal cielo attraverso l'aria; e subito giunsero; e tu, o beata, sorridendo col viso immortale, chiedesti che cosa di nuovo ho sofferto e perchè di nuovo ti chiamo e che cosa sommamente voglio con animo folle che avvenga per me; "Chi di nuovo dici che Persuasione deve condurre al tuo amore? Chi, o Saffo, ti fa torto? Ebbene, se fugge presto inseguirà, se non accoglie doni anzi farà doni, e se non ama presto amerà anche non volendo." Vieni a me anche ora e liberami dalle tormentose inquietudini, e realizza tutto ciò che il mio animo desidera compiere per me, e tu stessa sii (a me) alleata.Saffo - Invocazione a Venere


[greek]ποικιλόθρον' ἀθανατ'Αφρόδιτα, 
παῖ Δίος δολòπλοκε, λίσσομαί σε, 
μή μ'ἄσαισι μηδ'ὀνίαισι δάμνα, 
πότνια, θῦμον,

ἀλλἀ τυίδ' ἔλθ' αι ποτα κἀτέρωτα 
τάς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δέ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες

ἄπμ' ὐπασδεύξαισα: κάλοι δέ σ'ἆγον
ὢκεες σροῦθοι περί γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ 'ἀπ' ὠρανωἴθε-
ρος διὰ μέσσω

αἷψα δ'ἐξίκοντο σὺ δ', ὦ μάκαιρα,
μειδιαισαισ' ἀθανάτῳ
ἤπε ' ὄττι δηὖτε κάλημμι

κὢττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινòλᾳ θύμῳ τινα δηὖτε πείθω
*... σάγην * ἐς σάν φιλòτατα; τίς σ', ὦ
Ψάπφ', ἀδικήι;

Καί γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως δίώξει,

Immortale Afrodite dal trono adorno, figlia di Zeus, tessitrice di astuzie, ti scongiuro, non colpirmi nell'animo con ansie nè con tormenti, o veneranda, ma qua vieni, se mai anche altre volte udendo la mia voce da lungi, mi porgesti ascolto, e lasciata la casa aurea del padre, venisti dopo aver aggiogato il carro; e belli ti conducevano i passeri veloci sopra la scura terra fitte roteando le ali giù dal cielo attraverso l'aria; e subito giunsero; e tu, o beata, sorridendo col viso immortale, chiedesti che cosa di nuovo ho sofferto e perchè di nuovo ti chiamo e che cosa sommamente voglio con animo folle che avvenga per me; "Chi di nuovo dici che Persuasione deve condurre al tuo amore? Chi, o Saffo, ti fa torto? Ebbene, se fugge presto inseguirà, se non accoglie doni anzi farà doni, e se non ama presto amerà anche non volendo." Vieni a me anche ora e liberami dalle tormentose inquietudini, e realizza tutto ciò che il mio animo desidera compiere per me, e tu stessa sii mia alleata.

Saffo - Preghiera ad Afrodite
"O immortale Afrodite, dal trono variopinto, figlia di Zeus, tessitrice di inganni, ti supplico, non domare con dolori e tormenti,o signora il mio cuore; ma vieni qui, se mai anche l’altra volta udendo da lontano la mia voce l’ascoltassi,e, lasciata l’aurea dimora del padre, venisti dopo aver aggiogato il carro; e belli ti portavano i passeri veloce sulla nera terra battendo rapide le ali dal cielo attraverso l’etere; subito giunsero e tu, o beata, con un sorriso sull’immortale tuo volto, mi chiedesti che cosa di nuovo io soffrissi, perché di nuovo ti chiamassi, che cosa più di ogni altra di nuovo nel mio folle cuore io desiderassi che mi accadesse."

Plenilunio
gli astri d'intorno alla leggiadra luna
nascodono l'immagine lucente
quando piena più risplende, bianca
sopra la terra.

Commento
In questo frammento,la luna è rappresentata con un'immagine delicata e molto suggestiva.


Parafrasi
Le stelle intorno all'elegante luna
sembrano brillare di meno
quando,colma di lume,piu dilaga sopra la terra


Tirteo - La morte più bella
E' una cosa bella che un uomo valoroso muoia nelle prime file essendo caduto per la patria, la cosa più penosa è mendicare, dopo aver abbandonato la propria città e le fertili campagne, vagabondando con la cara madre e il vecchio padre e figli piccoli e con la legittima consorte. Per quelli sarà odioso, a coloro presso i quali giunga, cedendo al bisogno e all'odiata miseria , disonora la stirpe, guasta lo splendido aspetto ogni disonore e infamia lo segue Se così dell'uomo che và fuggiasco nessuna cura rimane nè rispetto, nè la considerazione, con coraggio combattiamo per questa terra e per i figli e affrontiamo la morte non più risparmiando la vita.Tirteo - Frammenti
10
[greek]τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα
ἄνδρ' ἀγαθὸν περὶ ᾑ πατρίδι μαρνάμενον,
τὴν δ' αὑτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγρούς
πτωχεύειν πάντων ἔστ' ἀνιηρότατον,
πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι
παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίηι τ' ἀλόχῳ.
ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται
χρησμοσύνῃ τ' εἴκων καὶ στυγερῆι πενίηι,
αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ' ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει,
πᾶσα δ' ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται.
εἰ δ' οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί' ὤρη
γίγνεται οὔτ' αἰιδὼς, οὔτ' ὀπίσω γένεος,
θυμῶι γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων
θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι.

ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ' ἀλλήλοισι μένοντες,
μὴ δὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου,
ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν
μὴ δὲ φιλοψυχεῖτ' ἀνδράσι μαρνάμενοι˙
τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ' ἐλαφρά,
μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς.
αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα
κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον,
ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον,
θυμὸν ἀποπνείοντ' ἄλκιμον ἐν κονίηι,
αἱματόεντ' αἰδοῖα φίλαισ' ἐν χερσὶν ἔχοντα -
αἰσχρὰ τά γ' ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν -
καὶ χρόα γυμνωθέντα˙ νέοισι δὲ πάντ' ἐπέοικεν,
ὄφρ' ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχηι˙
ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξίν
ζωὸς ἐών, καλὸς δ' ἐν προμάχοισι πεσών.
ἀλλὰ τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισιν
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών.[/greek]


Infatti è bello che un uomo valoroso muoia lottando per la sua patria, caduto tra i combattenti della prima fila, ma la cosa tra tutte la più penosa è che uno vada mendicando dopo aver lasciato la sua città e i pingui campi, vagando ramingo con la propria madre e col vecchio padre e coi piccoli figli e con la sposa legittima. Infatti sarà odioso a coloro presso i quali gli capiti di arrivare cedendo al bisogno e all'odiosa povertà e disonora la famiglia e deturpa lo splendido aspetto e ogni (forma di) oltraggio e miseria (lo) seguono. Ma se a tal punto non c'è alcuna cura nè rispetto per un uomo che vaga ramingo, neppure per la sua stirpe futura, combattiamo con coraggio per questa terra e moriamo per i figli senza risparmiare affatto le nostre vite.
O giovani, suvvia, combattete resistendo gli uni accanto agli altri e non date inizio nè alla fuga vergognosa nè al panico, ma fate grande e coraggioso entro il diaframma il vostro animo e non siate troppo attaccati alla vita mentre combattete contro i guerrieri (nemici); e gli anziani, le cui ginocchia non sono più agili, non fuggite abbandonandoli, i vegliardi. Questo infatti è vergognoso, che un uomo anziano, caduto in prima fila, giaccia davanti ai giovani, lui che ha già candido il capo e canuto il mento, esalando nella polvere l'animo intrepido, tenendo tra le sue mani le pudende insanguinate -ciò che è brutto per gli occhi e scandaloso a vedersi- e denudato nel corpo; invece ai giovani tutto si addice, finchè li possegga lo splendido fiore dell'amabile giovinezza (e il giovane è) ammirato dagli uomini e oggetto di desiderio per le donne, se resta in vita, e bello se cade in prima fila. Suvvia, ognuno resista divaricando bene le gambe, piantato a terra con entrambi i piedi, avendo morso il labbro coi denti.


Nessun commento:

Posta un commento